. .

Giving & Receiving

Welcome to the giving & receiving page. Click on the English to link to a video of the phrase.
Giving & Receiving
English Romaji Japanese
Giving in the third person using ageru.
My father game my younger sister a watch.
Chichi wa imouto ni tokei o agemashita.
ちちはいもうとにとけいをあげました。
父は妹に時計をあげました。
Giving inbound using kureru.
my neighbor gave me a picture.
Tonari no hito wa watashi ni e o kuremashita.
となりのひとはわたしにへをくれました。
となりの人は私に絵をくれました。
Giving Presents in Japanese.
It’s a trivial thing but please have it.
Tsumaranai mono desu ga, douzo.
つまらないものですが、どうぞ。
つまらない物ですが、どうぞ。
Giving using kudasaru.
My teacher game me a present.
Sensei wa watashi ni purezento o kudasaimashita.
せんせいはわたしにプレゼントをくださいました。
先生は私にプレゼントをくださいました。
Giving using kureru.
My father gave me a watch.
Chichi wa watashi ni tokei o kuremashita.
ちちはわたしにとけいをくれました。
父は私に時計をくれました。
Giving using kureru in the third person.
The next door neighbor game my younger sister a present.
Tonari no hito wa imouto ni purezento o kuremashita.
となりのひとはいもうとにプレゼントをくれました。
となりの人は妹にプレゼントをくれました。
I hope you like it. Kiniitte itadakeru to ureshi no desu ga.
きにっていただけるとうれしのですが。
気に入って頂けると嬉しいのですが。
Receiving using itadaku.
The cake you gave me the other day was delicious.
Senjitsu itadaita keiki wa totemo oishikatta.
せんじついただいたけいきはとてもおいしかった。
先日いただいたケーキはとても美味しかった。
Receiving using marau.A lot of people game me presents. Iroirona hito kara purezento wo moraimashita.
いろいろなひとからプレゼントをもらいました。
いろいろな人からプレゼントをもらいました。
Receiving using morau.
Many people game my younger sister many presents.
Imouto wa iroiro na hito kara purezento o moraimashita.
いもうとはいろいろなひとからプレゼントをもらいました。
妹はいろいろな人からプレゼントをもらいました。